HEMŞİRELİK
Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Amaçları
HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI AMAÇLARI
  • Hemşirelik mesleğinin rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip olacak,
  • Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini, değişimlere duyarlı, kanıta dayalı ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda bilişim ve bakım teknolojilerini kullanarak karşılayacak,
  • Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alacak, mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduracak, görev yetki ve sorumluluklarını bilecek,
  • Çalışma yaşamında sağlık bakım ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği yapacak, etkili iletişim kuracak.
MEZUNLARIN KARİYER HEDEFLERİ 
  • Mezunlarımızın %80’i mezuniyetlerinden sonraki iki yıl içerisinde kamu ve özel sağlık kuruluşlarında hemşire olarak göreve başlarlar.
  • Mezunlarımızın %15’i 3-4 yıl içinde mezuniyet sonrası eğitim programlarına devam ederler.
  • Mezunlarımızın %5’i mezuniyetlerinden sonraki 5 yıl içerisinde akademik personel olarak görev yaparlar.
  • Mezunlarımızın %10’u mezuniyetten sonraki 8-10 yıl içerisinde çalıştıkları kurumda yönetici olarak idari görev alırlar.
     
 ÖĞRETİM YILLARINA GÖRE BEKLENEN HEDEFLER 
1.SINIF YILSONU ÖĞRENİM HEDEFLERİ
- İnsan, sağlık, çevre ve hemşirelik kavramlarını ilişkilendirebilme,
- Hemşireliği tanımlayabilme ve kavramlarla/kuramlarla ilişkisini kurabilme,
- Sistemlerin yapı ve işleyişini açıklayabilme,
- Öğrenme öğretme sürecini açıklayabilme,
- Sağlıklı bireyde nabız ve tansiyon ölçebilme,
- Prenatal, natal ve postnatal dönemin özelliklerini açıklayabilme,
- Yaş gruplarına göre çocuk sağlığını değerlendirebilme,
- Çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarını açıklayabilme,
- Etik kavramını ilkeleriyle birlikte tanımlayabilme.
 
2.SINIF YILSONU ÖĞRENİM HEDEFLERİ
- Hemşireliği ilgilendiren yasaları, hasta hakları ve etik sorunları tartışabilme,
- Normal yenidoğanın sağlığını değerlendirebilme,
- Genç ve orta erişkinliğin psikososyal gelişim özelliklerini açıklayabilme,
- İlaçların farmakokinetik etkenlerini, etki mekanizmalarını, yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini açıklayabilme,
- Genel görüşme ilkeleri ve hemşirelik süreci doğrultusunda hasta kabul, bakım, tedavi ve taburculuk sürecini yürütebilme,
- İş sağlığı, iş doyumu ve tükenmişlik kavramlarını açıklayabilme,
- Hasta ve çalışan güvenliği ilkelerini sayabilme,
- Yaşlı bireyin özelliklerini dikkate alarak bakımını planlayabilme,
- Bilişim uygulamaları ve hemşirelikte kullanımını açıklayabilme,
- Yaşam kalitesi ve özbakım kavramlarını hastalıklarla ilişkilendirebilme,
- Sistemlere özgü hemşirelik uygulamalarını yapabilme,
- Hematopoetik, solunum, kardiyovasküler ve endokrin sisteme ilişkin sağlık sorunları olan birey ve aileye bakım verebilme,
- Gebelik, doğum ve doğum sonrası riskli durumlara özgü bakım verebilme.
 
3.SINIF YILSONU ÖĞRENİM HEDEFLERİ
- Ürogenital, gastrointestinal ve sinir sistemine ilişkin sağlık sorunları olan birey ve aileye bakım verebilme,
- Klinik ve saha uygulamalarında karşılaşılan vakalara özgü etik sorunları tartışabilme,
- Ruh sağlığı sorunları olan birey ve aileye bakım verebilme,
-Karmaşık sağlık sorunları olan birey ve aileye bakım verebilme,
-Zihinsel ve fiziksel engelli olan çocuk ve aileye bakım verebilme,
 
4. SINIF YILSONU ÖĞRENİM HEDEFLERİ
-Multidisipliner ekibin bir parçası olabilme,
-Sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamalara katılma ve eğitim yapabilme,
-Sağlık sorunu olan birey ve ailesine kültürel özelliklerini dikkate alarak bakım verebilme,
-Birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurabilme,
-Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanabilme,
-Güncel literatürü takip ederek bilimsel araştırma ve projelere katılabilme.
Adres : Köşk Mah. Kutadgu Bilig Sok. Eski Fakülte İçi Kümeevler No:63 Melikgazi/KAYSERİ Posta Kodu: 38260
Telefon : 0352 437 92 82
Faks : 0352 437 92 81
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66
E-Posta : sbferciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu